Tủ thuốc gia đình

 • grid
 • list
BLACKMORES BIO ZINC 84V

220.000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Nhà cung cấp: Mỹ
 • Loại sản phẩm: Tủ thuốc gia đình
 • Mô tả:

  𝐁𝐎̂̉ 𝐒𝐔𝐍𝐆 #𝐊𝐄̃𝐌 - 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 #𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤𝐦𝐨𝐫𝐞𝐬 #𝐬𝐤𝐢𝐧𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐁𝐢𝐨 𝐙𝐢𝐧𝐜 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤𝐦𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐁𝐢𝐨 𝐙𝐢𝐧𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐞̃𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐦𝐮̣𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐚́ 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐥𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐝𝐚, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐫𝐨̂́𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐧 𝐝𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐢𝐞̂𝐦 𝐝𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐝𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚...

BLACKMORES CONCEIVE WELL GOLD 28 DAYS

575.000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Nhà cung cấp: Mỹ
 • Loại sản phẩm: Tủ thuốc gia đình
 • Mô tả:

  𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗧𝗢̂́𝗧 - 𝗧𝗛𝗨𝗢̂́𝗖 𝗧𝗔̆𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗔̉ 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗨̣ 𝗧𝗛𝗔𝗜 #𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗠𝗢𝗥𝗘𝗦 #𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗜𝗩𝗘 #𝗪𝗘𝗟𝗟_𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗡𝗘̂́𝗨 𝗕𝗔̣𝗡 Đ𝗔𝗡𝗚 𝗠𝗢𝗡𝗚 𝗠𝗨𝗢̂́𝗡 𝗖𝗢́ 𝗖𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗜̀ Đ𝗨̛̀𝗡𝗚 𝗕𝗔𝗢 𝗚𝗜𝗢̛̀ 𝗕𝗢̉ 𝗤𝗨𝗔 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗛𝗔̀𝗡𝗚 Đ𝗔̂̀𝗨 𝗡𝗔̀𝗬 𝗖𝗨̉𝗔 𝗨́𝗖 𝗧𝗵𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗮̉ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̣ 𝘁𝗵𝗮𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗼̛...

ELEVIT TỔNG HỢP

530.000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Nhà cung cấp: chưa rõ
 • Loại sản phẩm: Tủ thuốc gia đình
 • Mô tả:

  𝗕𝗢̣̂ 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗖𝗨̉𝗔 #𝗘𝗟𝗘𝗩𝗜𝗧 𝗗𝗔̀𝗡𝗛 𝗖𝗛𝗢 𝗠𝗘̣ 𝗕𝗔̂̀𝗨 & 𝗕𝗨́ 𝗠𝗔̂̃𝗨 𝗠𝗢̛́𝗜 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑒̣ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑖 & đ𝑎̃ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑒́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝐷𝐻𝐴 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̂̀𝑢 & 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑢́ 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑒̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑢́ 𝗘𝗹𝗲𝘃𝗶𝘁 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝘃𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝗶 𝘀𝗼̂́ 𝟭 𝗰𝘂̉𝗮 𝗨́𝗰 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴...

OSTELIN CANXI

430.000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Nhà cung cấp: Mỹ
 • Loại sản phẩm: Tủ thuốc gia đình
 • Mô tả:

  #𝗢𝗦𝗧𝗘𝗟𝗜𝗡 #𝗖𝗔𝗡𝗫𝗜 & #𝗩𝗜𝗧𝗔𝗠𝗜𝗡_𝗗𝟯 : 𝗗𝗔̀𝗡𝗛 𝗖𝗛𝗢 𝗠𝗘̣ 𝗕𝗔̂̀𝗨 & 𝗦𝗔𝗨 𝗦𝗜𝗡𝗛, 𝗡𝗚𝗨̛𝗢̛̀𝗜 𝗧𝗛𝗜𝗘̂́𝗨 𝗖𝗔𝗡𝗫𝗜 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐞̣. 𝐀𝐢 𝐡𝐚𝐲 đ𝐚𝐮 𝐥𝐮̛𝐧𝐠, đ𝐚𝐮 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̛́𝐩 𝐝𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚𝐧𝐱𝐢 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 đ𝐨̛̃ 𝐧𝐠𝐚𝐲. Công dụng: Cung cấp Vitamin D thúc đẩy quá trình hấp thụ Canxi cho...

KIRKLAND CALCIUM 600mg+VITAMIN D3 500v

420.000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Nhà cung cấp: Mỹ
 • Loại sản phẩm: Tủ thuốc gia đình
 • Mô tả:

  𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐁𝐨̂̉ 𝐒𝐮𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐧𝐱𝐢 #𝐊𝐢𝐫𝐤𝐥𝐚𝐧𝐝 #𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐮𝐦 𝟔𝟎𝟎𝐦𝐠 + 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐃𝟑 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃ 𝑀𝑢𝑎 1 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑢𝑚 𝑚𝑎̀ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̉ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑣𝑖̀ 𝑎𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑐𝑎𝑛𝑥𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̃𝑛𝑔 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔,... Vitamin D3 giúp tăng cường hấp thu canxi ở xương, kẽm...

NHỎ MĂT ROHTO 12ML

95.000₫

 • Mã sản phẩm: 4987241100521
 • Nhà cung cấp: Nhật Bản
 • Loại sản phẩm: Tủ thuốc gia đình
 • Mô tả:

  THUỐC NHỎ MẮT 𝐋𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐃𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐀̣ DÀNH CHO 𝗗𝗔̂𝗡 𝗩𝗔̆𝗡 𝗣𝗛𝗢̀𝗡𝗚 VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG MÁY TÍNH NHIỀU THUỐC NHỎ MẮT #ROHTO BỔ SUNG VITAMIN Thuốc nhỏ mắt rohto Nhật bổ sung vitamin B6, A và E giúp phòng chống các bệnh về mắt như mỏi mắt,...

SAMBUCOL SIRO VÀ DROPS

230.000₫

 • Mã sản phẩm: 5060149820094
 • Nhà cung cấp: Anh
 • Loại sản phẩm: Thuốc Cho Bé
 • Mô tả:

  SAMBUCOL : SIRO TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ TỪ 6 THÁNG TUỔI & NGƯỜI LỚN #Sản_Phẩm_Bán_Chạy trong rất nhiều năm liên tục tại các nước. Thời điểm giao mùa thế này rất dễ bị ốm, nên bổ sung tăng đề kháng thêm cho cả nhà nhé các mẹ! Sambucol là sản phẩm được chiết xuất từ...

VIÊN UỐNG CHỐNG NẮNG FINE JAPAN 30V

250.000₫

 • Mã sản phẩm: 4976652012073
 • Nhà cung cấp: Nhật Bản
 • Loại sản phẩm: Tủ thuốc gia đình
 • Mô tả:

  𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐔𝐎̂́𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐍𝐀̆́𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐁𝐀̉𝐍 𝐔𝐕 #𝐅𝐈𝐍𝐄 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 𝟑𝟎 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐡𝐢̉ #𝟐𝟓𝟎𝐤 /𝐛𝐢̣𝐜𝐡 UV Fine Japan là những viên nang mềm được chiết xuất từ thành phần chính là quả dứa, chứa nhiều Ceramide - một loại chất quan trọng để bảo vệ da, bên cạnh đó là vitamin C và vitamin E- chất chống...

VIÊN UỐNG D-FLOURETTEN 500 I.E

190.000₫

 • Mã sản phẩm: PZN-1610137
 • Nhà cung cấp: Đức
 • Loại sản phẩm: Thuốc Cho Bé
 • Mô tả:

  BỔ SUNG #VITAMIN_D3 MỖI NGÀY VỚI D-FLOUR Đây là loại vitamin D kết hợp với Flour. Bổ sung D3 giúp bé hấp thụ canxi tốt nhất, chống còi xương và Flour giúp cho răng mọc trắng đẹp và chống sâu răng. Vitamin Dflour dùng cho bé từ 17 ngày tuổi. Mỗi ngày uống 1 viên vào buổi sáng,...

NHUẬN TRÀNG KOKANDO VỈ 50V

70.000₫

 • Mã sản phẩm: KOKANDO
 • Nhà cung cấp: Nhật Bản
 • Loại sản phẩm: Tủ thuốc gia đình
 • Mô tả:

  CHẮC AI CŨNG SẼ CẦN BẢO BỐI THẦN KÌ GIỮ FORM DÁNG , THÂN THỂ NHẸ NHÀNG MÀ K PHẢI NHỊN MỒM MÓN NGON ĐÂY MỖI TỐI 2-3 VIÊN TRC KHI NGỦ , HSAU HÁI HOA 1-2 LẦN CƠ THỂ NHẸ TÊNH SẢNG KHOÁI, EO THON NHỎ SĂN CHẮC VÀ QUAN TRỌNG LÀ GIẢM 2-3kg / MỖI...

DHA BÀ BẦU BIOISLAND 60V

510.000₫

 • Mã sản phẩm: 9344949001140
 • Nhà cung cấp: úc
 • Loại sản phẩm: DHA BẦU
 • Mô tả:

  DHA BẦU BIO ISLAND ÚC CHƯA BAO GIỜ NGỪNG HOT Ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, sự hình thành não bộ và phát triển trí tuệ của trẻ đã khởi động và diễn tiến vô cùng mạnh mẽ. Tính đến tháng thứ 9 của thai kỳ, khi mẹ bầu sắp cán đích, kích thước não bộ của thai nhi...

VIÊN UỐNG TRÁNH THAI HÀNG NGÀY TRIQUILAR VÌ 28 VIÊN

450.000₫

 • Mã sản phẩm: 010498734130445
 • Nhà cung cấp: Nhật Bản
 • Loại sản phẩm: Dược mỹ phẩm
 • Mô tả:

  SẢN PHẨM TỐT CHO CHỊ EM -𝙏𝙃𝙐𝙊̂́𝘾 𝙏𝙍𝘼́𝙉𝙃 𝙏𝙃𝘼𝙄 𝙃𝘼̆̀𝙉𝙂 𝙉𝙂𝘼̀𝙔 #𝘽𝘼𝙔𝙀𝙍 #𝙏𝙍𝙄𝙌𝙐𝙄𝙇𝘼𝙍 28 𝙑𝙄𝙀̂𝙉 So với hàng VN thì thuốc tránh thai Nhật không bị tác dụng phụ, đặc biệt cân bằng nội tiết tố của chị em ở mức luôn ổn định. Chị em đọc qua để rõ hướng dẫn sd...